Klachtenregeling

Werkwijze

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dan dient u dit eerst kenbaar
te maken aan de instructeur/trice of het kantoorpersoneel van van Sprang & Tempo,
teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen.
Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u uw klacht schriftelijk
voorleggen aan de directie van Sprang & Tempo, Daalmeerstraat 13, 2131 HD te
Hoofddorp. Uw klacht wordt altijd behandeld door een onafhankelijk medewerker, die zelf
niet bij de gedraging die tot de klacht heeft geleid, betrokken is. U wordt door ons binnen
10 werkdagen, schriftelijke of via e-mail, op de hoogte gesteld wie de klachtbehandelaar is.

Termijn klachtafwikkeling

Als u een klacht heeft ingediend bij van Sprang & Tempo ontvangt u binnen 10 werkdagen
in ieder geval, schriftelijk of per e-mail onze eerste inhoudelijke reactie. Is het voor ons niet mogelijk om binnen
deze termijn uw klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten.
Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u wel een reactie van ons kan
verwachten.
De uiterlijke termijn waarop een klacht afgehandeld dient te zijn bedraagt 6 weken na
ontvangstdatum.
Indien uw klacht niet in behandeling wordt genomen, ontvangt u binnen 10 werkdagen,
schriftelijk onze inhoudelijke reactie.

Beroepsmogelijkheden

Als er geen overeenstemming wordt bereikt bestaat er een beroepsmogelijkheid middels
een rechter.

Registratie

De schriftelijke klacht wordt geregistreerd middels een klachtenformulier (zie bijlage)
Nummer: jaartal, gevolgd door oplopend nummer

Het klachtenformulier en verdere tot de persoon herleidbare klachtgegevens worden bewaard
tot maximaal 2 jaar na afsluiting van de klacht.

Benieuwd naar onze aanpak?

Onze leerlingen geven ons gemiddeld een 9!